Användarvillkor för aktieverktyget


1. Allmänt om sigmastocks.com

1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad “Sigmastocks”) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat ”vi” eller ”oss”).

1.2 Sigmastocks tillhandahåller ett verktyg för investeringsanalys för din egen aktieförvaltning. Sammansättningen av våra aktieportföljer som Du kan följa helt eller delvis bygger på dina egna val inom verktyget. De variabler som används syftar till att ge dig möjlighet till att sortera fram portföljer av köpvärda aktier och analysera hur olika strategier har presterat historiskt. Urvalet av variabler baseras på väletablerad forskning inom finansiell matematik.

1.3 På Sigmastocks kan Du välja att betala för att få spara och följa de aktieportföljer som du har skapat. Punkterna nedan beskriver funktionerna på Sigmastocks som Du får tillgång till via Ditt medlemskap:

• Som användare kan Du skapa en aktieportfölj med hjälp av Sigmastocks verktyg för investeringsanalys. Du kan välja mellan olika marknader och om du vill anpassa din portfölj med ytterligare variabler. Aktieportföljen får Du tillgång till när du registrerar dig. Efter registrering får du ta del av vilka aktier som ingår i portföljerna, samt fördelningen dem emellan.

• Som betalande kund kan Du spara din aktieportfölj för att kunna ta del av kontinuerliga förändringar av de ingående aktierna och aktiernas fördelning. Din aktieportfölj uppdateras dagligen enligt aktuell företags- och aktieprisdata, samt om du väljer att göra förändringar i dina portföljval.

• Som betalande kund kan Du även välja att ställa in ett kontinuerligt sparande i vår sparfunktion. Sparfunktionen beräknar vilka aktier som kan köpas vid ett specifikt tillfälle enligt den vid tidpunkten aktuella portföljfördelningen. Du väljer själv när notiser kring sparande ska skickas ut. Sparfunktionens beräkningar tar hänsyn till att inte alla aktier köps vid varje enskilt spartillfälle och är programmerad för att på sikt nå den aktieportföljfördelning som skapas enligt dina portföljval.

• Underliggande data uppdateras minst dagligen.

• Sigmastocks tar inte hänsyn till eventuella utdelningar i din aktieportfölj. Du som kund får själv välja att återinvestera dessa i portföljerna. • En viss tidsförskjutning kan förekomma gällande exempelvis data, notiser och uppdateringar. De flesta av signalerna som styr ditt urval av aktier är emellertid långsamma och kräver därför i normala fall inga omedelbara affärer.

2. Villkor

2.1 För att bli kund hos oss måste Du som är privatperson vara minst 18 år och i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera att vara bunden av nedanstående användarvillkor. För juridiska personer som önskar blir kund hos oss måste den eller de som ingår detta avtal för den juridiska personens räkning vara behörig företräda den juridiska personen samt acceptera att den juridiska personen blir bunden av nedanstående användarvillkor vilka i sin helhet ska tolkas på samma sätt som för privatpersoner.

2.2 Dessa användarvillkor, tillsammans med andra regler som finns på någon sida på Sigmastocks, gäller för Din användning av Sigmastocks och för all Din användning av tjänster. Genom att registrera Dig som kund accepterar Du att vara bunden av den vid var tid gällande version av dessa användarvillkor vilket bland annat inkluderar att:

• (i) följa alla tillämpliga regelverk och lagar vid användande av Sigmastocks och att inte utföra någon vilseledande, skadlig, diskriminerande eller i övrigt olaglig handling;

• (ii) inte otillbörligen bereda eller försöka bereda Dig åtkomst till andra medlemmars inloggningsuppgifter eller till anslutna nät eller dataresurser, eller obehörigen ta del av, använda, förstöra, förvanska eller vidarebefordra information från sådan källa;

• (iii) inte samla in andra medlemmars innehåll eller uppgifter eller på annat sätt skaffa Dig åtkomst till Sigmastocks via automatiserade metoder (t ex robotar, spindlar eller scrapers);

• (iv) inte ladda upp virus eller annan skadlig programkod eller vidta någon åtgärd som kan inaktivera, överbelasta eller försämra Sigmastocks funktionalitet; samt

• (v) inte göra reklam eller i kommersiellt syfte annonsera för egna eller andras tjänster via Sigmastocks, utan vårt skriftliga samtycke.

3. Registrering och behandling av dina personuppgifter

3.1 Registrering som kund hos Sigmastocks sker genom registreringsformuläret. Olika prisplaner ger tillgång till olika mycket funktionalitet av tjänsten. Följande tjänster ingår i Ditt köp:

• Aktieverktyget, med tillgång till olika portföljstrategier och Sigmastocks standardinställningar.

• Beräkningar på aktier att köpa, utifrån dina val av strategier. Underliggande data uppdateras minst dagligen.

• Sigmastocks sparfunktion, där du kan välja att få ett kontinuerligt sparande beräknat, samt få notiser om detta.

3.2 Vid registrering av Dig som kund ska Du lämna de person- och adressuppgifter som begärs i registreringsformuläret. Uppgifterna ska inkludera en fungerande epostadress, se vidare punkt
3.3 nedan.

3.3 Dina personuppgifter, i form ditt namn, din e-postadress, lösenord och kortuppgifter, kommer att behandlas av oss i syfte att uppfylla avtalet med Dig. Dessa uppgifter måste vi behandla för att vi ska kunna fullfölja avtalet med Dig. Om Du inte lämnar dessa personuppgifter kan Du inte nyttja våra tjänster. Dina kortuppgifter (inklusive ditt namn) överförs till betalningsförmedlare i syfte att uppfylla avtalet med Dig. Vi kommer att behandla och överföra dessa personuppgifter så länge som Du är kund och för den period som krävs för att vi ska kunna upprätthålla våra lagstadgade skyldigheter avseende bokföring och för att kunna hantera eventuella reklamationer. Efter denna period kommer vi att radera Dina personuppgifter.

3.4 Genom att acceptera dessa användarvillkor samtycker Du till att vi behandlar uppgifter om Dig (namn, e-postadress, telefonnummer, födelseår, information om din aktievana och hur du hittade Sigmastocks) i syfte att optimera vår generella marknadsföring och för att vi ska kunna rikta marknadsföring till Dig, såsom till exempel kampanjer, erbjudanden och information om nya produkter eller tjänster. Du samtycker även till att vi överför nämnda personuppgifter till tredje man för utförande av marknadsanalyser, vars resultat kan komma att användas för att optimera vår generella och till Dig riktade marknadsföring. Vi kommer att behandla dessa personuppgifter så länge som Du är kund och för en period om två år därefter. Efter denna period kommer vi att radera Dina personuppgifter. Du samtycker vidare till att betalningsförmedlare behandlar Dina kortuppgifter (inklusive namn) för att (i) tillhandahålla sina tjänster till Sigmastocks och dess övriga kunder, (ii) begränsa bedrägeri, ekonomisk förlust och annan skada som kan drabba betalningsförmedlaren och dess användare samt (iii) analysera och utveckla sina tjänster och produkter. Ditt samtycke omfattar betalningsförmedlarens rätt att överföra Dina kortuppgifter till tredje man (inom eller utanför EU), inklusive tillhandahållande av finansiella tjänster till exempelvis banker och kortutgivningsföretag, i syfte att uppfylla avtalet med Sigmastocks.

3.5 Du kan när som helst, genom att kontakta oss på adressen nedan (punkt 14.2), få tillgång till de personuppgifter vi behandlar avseende Dig eller begära rättelse av Dina personuppgifter. Vad avser de uppgifter vi behandlar med Ditt samtycke kan du när som helst kontakta oss och återkalla Ditt samtycke och/eller be att få Dina personuppgifter raderade. Om Du vill framföra anmärkningar på det sätt vi behandlar Dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du kan också vända Dig till Datainspektionen (www.datainspektionen.se/) med klagomål. Du kan också få tillgång till Dina personuppgifter i ett portabelt format, om detta är tekniskt möjligt. Vänligen kontakta oss om Du vill nyttja denna möjlighet.

3.6 Genom godkännande enligt punkt 3.4 ovan samtycker Du till marknadsföring genom direktutskick via post, e-post eller på annat sätt. Sigmastocks sänder dock ingen marknadsföring till Dig via e-post eller SMS/MMS utan att Du först uttryckligen begärt att få ta del av marknadsföring via sådana media.

4. Lösenord

4.1 Efter registrering erhåller Du ett kundkonto hos oss och ett personligt lösenord.

4.2 Du är ansvarig för att hålla Ditt lösenord hemligt, samt att det (om det skrivs ned) förvaras på ett betryggande sätt för att undvika att obehöriga får tillgång till Ditt lösenord. Om Du får anledning att misstänka att någon obehörig använder Ditt lösenord åligger det Dig att genast meddela oss och spärra eller byta lösenordet.

4.3 Du ansvarar fullt ut för all användning av Sigmastocks som sker med användning av Ditt lösenord, och vi är inte skyldiga att ersätta någon form av skada eller förlust som kan uppstå på grund av sådan obehörig användning. Samtliga beställningar gjorda med Ditt lösenord medför betalningsskyldighet för Dig, såvida inte vi kände till att Ditt lösenord använts obehörigen. Sådan händelse ska anses föreligga endast om vi underrättats härom i tiden före aktuellt köp.

5. Användargränssnitt, cookies och tillgänglighet

5.1 Sigmastocks använder sig av cookies för att fungera korrekt. Inga cookies sparas dock permanent på Din hårddisk. Om Du inte vill acceptera cookies kan Du ställa in Din webbläsare att inte acceptera cookies, eller lämna hemsidan. Om Du väljer att ställa in Din webbläsare att inte acceptera cookies kan vi tyvärr inte garantera att Sigmastocks fungerar korrekt. Vi åtager oss att göra vårt bästa för att se till att Sigmastocks är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar. Vi förbehåller oss dock rätten att när som helst, med eller utan föregående meddelande, stänga av tillgången till Sigmastocks för underhåll, korrigering av fel, av säkerhetsskäl samt för uppgraderingar av hård- eller mjukvara. När helst det är möjligt kommer vi att meddela i förväg innan sådan avstängning sker.

5.2 Sigmastocks görs tillgänglig för Dig via Internet och andra publika nätverk. Dessa är tyvärr inte felfria, utan avbrott, störningar, virus eller motsvarande störningar förekommer i kommunikationen. Vi kan därför inte ta något ansvar för eventuella problem att nå Sigmastocks eller avbrott i Sigmastocks funktion som beror på problem på Internet eller andra publika eller privata nätverk eller på grund av fel hos någon internetleverantör.

6. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter

6.1 Alla bilder, all text och annat innehåll på Sigmastocks är skyddat av upphovsrätt, varumärkesskydd, patent och andra immaterialrättsliga regler och lagar. Om inte annat anges är allt material på Sigmastocks vår exklusiva egendom. Således har Du inte rätt kopiera, ladda ner eller sprida sådant material.

6.2 Ingenting i dessa användarvillkor ska tolkas som en överlåtelse av några immateriella rättigheter.

7. Beställningar & fullgörelse

7.1 Samtliga på Sigmastocks utannonserade tjänster säljs till det pris inklusive moms som anges på Sigmastocks, och erbjuds i enlighet med dessa allmänna villkor.

7.2 Din beställning ska göras på Sigmastocks. Beställningen är bindande så snart vi bekräftat beställningen. Sådan bekräftelse skickas per e-post efter Din beställning. Bekräftelsen är giltig även om den skulle sänts till icke fungerande e-postadress.

7.3 Så snart beställningen bekräftas får Du tillgång till tjänsten. När Du fått tillgång till tjänsten är tjänsten fullgjord och Du kan således inte frånträda avtalet.

8. Betalningsvillkor

8.1 Betalning dras automatiskt från Ditt angivna konto/kreditkort.

8.2 Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelag.

9. Avstängning & uppsägning

9.1 Vi har rätt att stänga Ditt konto hos oss om Du trots påminnelse inte betalat beställda tjänster inom angiven tid eller om Du på annat sätt väsentligen bryter mot dessa användarvillkor eller bryter mot andra tillämpliga regler eller lagar. Sådant brott kan föranleda att Du blir ersättningsskyldig mot oss för det fall vi därigenom åsamkas skada.

9.2 Du har rätt att när som helst säga upp Ditt kundkonto hos oss till omedelbart upphörande via din kontosida på sigmastocks.com eller genom skriftligt meddelande via e-post till info@sigmastocks.com varvid Ditt konto ska stängas inom skälig tid. Erlagd betalning återbetalas ej.

10. Överlåtelse

Ditt konto hos oss är personligt och får inte överlåtas till tredje part. Vi har rätt att överlåta samtliga, eller vissa, rättigheter (såsom rätten till betalning) och skyldigheter enligt dessa villkor till annan. Vidare äger vi rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av våra skyldigheter.

11. Villkorsändring

Ändringar eller tillägg till dessa villkor träder i kraft en månad efter det att de nya villkoren publicerats på Sigmastocks. Vi har dock alltid rätt att med omedelbar verkan vidta sådana ändringar som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut. Vi ska inom skälig tid från publicering underrätta Dig om ändring eller tillägg till dessa användarvillkor. Om Du inte godkänner har Du rätt att säga upp Ditt kundkonto enligt vad som anges i punkt 9.2 ovan. Om sådan uppsägning inte sker innan den tidpunkt de nya användarvillkoren träder i kraft anses Du ha godkänt de nya villkoren.

12. Ansvarsbegränsningar

12.1 Vi tillhandahåller inte investeringstjänster enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden och är inte auktoriserade att bedriva sådan verksamhet. Således står vi inte under Finansinspektionens tillsyn.

12.2 Den information som tillhandahålls genom Sigmastocks ska inte betraktas som investeringsrådgivning eller annan form av personliga rekommendationer rörande handel med finansiella instrument. Dina aktieportföljer utgör endast underlag för beslutsfattande och alla eventuella investeringsbeslut fattas och genomförs av Dig.

12.3 All användning av Sigmastocks sker på egen risk. Beslutsunderlag och annan information tillhandahålls utan garantier avseende säkerhet, risknivå eller korrekthet. Du uppmärksammas härmed på att all investering i aktie- och kapitalmarknaden innebär ett risktagande. Värde och avkastning kan såväl öka som minska och Du kan förlora det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida resultat.

12.4 Vi ansvarar inte för direkt eller indirekt skada eller förlust som orsakas Dig eller tredje man på grund av information som tillhandahålls genom Sigmastocks eller på grund av brister i Sigmastocks tillgänglighet, prestanda eller liknade omständigheter som kan hindra Ditt användande av Sigmastocks. Vidare ansvarar vi inte för tredje mans handlingar, uppgifter eller data.

13. Tvingande begränsningar

Ingenting i dessa villkor ska tolkas så att de utgör undantag eller avståenden från tvingande lagstiftning tillämplig vid köp enligt dessa villkor.

14. Tvister

14.1 Tvist med anledning av dessa användarvillkor eller Din användning av Sigmastocks ska avgöras av svensk domstol.

14.2 ADRESS FÖR KLAGOMÅL OCH PERSONUPPGIFTSÄRENDEN:
Sigmastocks AB Lilla Bommen 3 411 04 Göteborg, Sweden info@sigmastocks.com

14.3 GENOM ATT KLICKA PÅ KNAPPEN ”BLI KUND” BEKRÄFTAR DU ATT DU

• (i) LÄST IGENOM OCH ACCEPTERAR ATT VARA BUNDEN AV DESSA ANVÄNDARVILLKOR;

• (ii) LÄMNAR DITT SAMTYCKE TILL SIGMASTOCKS AB:S BEHANDLING AV DINA
PERSONUPPGIFTER ENLIGT PUNKT 3 OVAN;

• (iii) UTTRYCKLIGEN SAMTYCKER TILL ATT DET INTE FINNS NÅGON ÅNGERRÄTT NÄR TJÄNSTEN FULLGJORTS ENLIGT PUNKT 7 OVAN;

• (iv) FRISKRIVER SIGMASTOCKS AB FRÅN SAMTLIGA ANSPRÅK ENLIGT PUNKT 12 OVAN; SAMT

• (v) ÄR MEDVETEN OM ATT ALL EVENTUELL INVESTERING SKER PÅ EGEN RISK OCH GENOM EGENFATTADE BESLUT.