Hållbarhetsrelaterade upplysningar


1.) Inledning

Sigmastocks Neo AB (nedan ”Bolaget”) ställer sig helt bakom Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling som FN:s medlemsländer antog 2015 och som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen.Bolaget ser positivt på EU-kommissionens arbete med att ta fram en handlingsplan som syftar till att öka transparensen och jämförbarheten avseende ESG-aspekter och som bl.a. ska säkerställa att finansmarknadsaktörer inkluderar ESG-aspekterna i sina interna processer och i kundinformationen. ESG står för engelskans "environmental, social and governance" och utgör de tre områden som ofta refereras till inom ramen för arbetet med hållbara investeringar.

2.) Bakgrund

Den 10 mars 2021 börjar EU:s hållbarhetsförordning (även kallad SFDR och discolsureförordningen) att tillämpas (nedan ”förordningen”). Förordningen fastställer gemensamma regler för finansmarknadsaktörer och finansiella rådgivare om transparens med avseende på integrering av hållbarhetsrisker och beaktande av negativa konsekvenser för hållbar utveckling i sina processer. Bolaget omfattas av förordningen i egenskap av dels finansmarknadsaktör när det tillhandahåller portföljförvaltningstjänst, dels finansiell rådgivare vid tillhandahållande av investeringsrådgivning.

Vidare ska hållbarhetsrelaterade upplysningar tillhandahållas med avseende på finansiella produkter. Med finansiell produkt avses bl.a. sådana portföljförvaltningsuppdrag som Bolaget kan tillhandahålla sina kunder. 

Syftet med förordning är att öka transparensen och minska informationsasymmetrin mellan å ena sidan de finansiella aktörerna och å andra sidan investerarna avseende hållbarhetsrelaterade aspekter. Förordningen är en del av den övergripande ambitionen att påskynda omställningen till en koldioxidsnål, mer hållbar, resurseffektiv och cirkulär ekonomi i linje med målen för hållbar utveckling (Agenda 2030) och Parisavtalet som anses vara central för att EU ska kunna bli långsiktigt ekonomiskt konkurrenskraftigt. 

Med ”hållbarhetsrisk” avses en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde, och med ”hållbarhetsfaktorer” avses miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

I detta dokument lämnar Bolaget den information som krävs och följer av förordningen. Parallellt med förordningen kommer ett antal detaljregler att antas löpande under 2021 som börjar tillämpas den 1 januari 2022. Syftet med detaljreglerna är att etablera en gemensam standard för redovisning av hållbarhetsaspekter inom EU och att underlätta för investerare att göra jämförelser mellan olika finansiella institut och finansiella produkter samt kunna välja de produkter som bäst passar den enskilda kunden. Bolaget följer löpande utvecklingen och kommer anpassa och uppdatera sin informationsgivning varefter dessa regler och standarder fastställs.

3.) Transparens i fråga om policyer för hållbarhetsrisker
(art. 3 i förordningen)

3.1) Portföljförvaltningstjänst

I Bolagets Portföljförvaltningstjänst har Bolaget valt att integrera hållbarhetsrisker i sin investeringsbeslutsprocess genom följande åtgärder:

Aktier som listas på AP7:s svarta lista
Aktier som listas på̊ AP7:s s k ”svarta lista” kommer inte att ingå i en enskild portfölj även om de återfinns i det aktuella universet av möjliga aktier. AP7 svartlistar företag som inte lever upp till en lägstanivå vad det gäller respekt för mänskliga rättigheter, miljö och antikorruption eller som deltar i utveckling och produktion av kärnvapen.

Så här skriver AP7 om vilka bolag de svartlistar:
”AP7 investerar i de bolag som på ett godtagbart sätt följer kraven i de internationella konventioner som Sverige har skrivit under och som kommer till uttryck i FN Global Compacts tio principer, vilka beskriver företags ansvar för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. AP7 svartlistar företag som deltar i utveckling och produktion av kärnvapen. Från och med granskningen i december 2016 är Parisavtalet till FN:s klimatkonvention en av de normer vi utgår från i vår analys.”

Listan från december 2020 återfinns här: https://www.ap7.se/app/uploads/2020/12/ap7-svarta-listan-dec-2020-sv.pdf

Aktier som bedöms vara investmentbolag
Bolaget exkluderar även företag som Bolaget bedömer vara investmentbolag eller har liknande verksamhet, med anledning av att dessa företags innehav kan utgöras av företag i sektorer eller med verksamhet som en kund vill exkludera ur sin portfölj.

Beaktande av risker inom investeringsbeslutsprocessen
Inom ramen för investeringsbeslutsprocessen utvärderas de olika bolag som kan komma att investeras i baserat på bl.a. offentligt publicerad information som årsredovisningar och andra finansiella rapporter.

Vidare integreras hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocessen för de enskilda portföljerna baserat på de val som den enskilda kunden har gjort. Se mer om detta nedan under avsnitt Transparens i fråga om integreringen av hållbarhetsrisker (art. 6 i förordningen).

3.2) Investeringsrådgivning 

Som oberoende investeringsrådgivare åligger det Bolaget att bedöma ett tillräckligt stort och varierat urval av finansiella instrument, som inte har koppling till Bolaget, för att säkerställa att kundens investeringsmål kan tillgodoses på lämpligt sätt.

Bolaget har inga egna finansiella instrument och Bolagets arbete med att bedöma och välja ut aktier och fonder sker med hjälp av det aktiesorteringsverktyg som också används i portföljförvaltningstjänsten.

Hållbarhetsriskerna tas hänsyn till på samma sätt som redogjorts ovan avseende portföljförvaltningstjänst.

4.) Transparens i fråga om negativa konsekvenser för hållbar utveckling på enhetsnivå
(art. 4 i förordningen)

Utöver vad som beskrivs i detta dokument beaktar inte Bolaget, i dagsläget, enskilda investeringars negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. 

Skälet till detta är att säkerställa att den information som Bolaget förmedlar är relevant och inte riskerar vara otydlig eller vilseledande för kunden. Bolaget anser att genomlysningen och metoderna för att kunna mäta negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer för närvarande inte är tillräckligt utvecklade och tillförlitliga. Data från de bolag och fonder som Bolaget kan komma att investera i anses inte vara så pass fullständig att den kan ge ett tillräckligt tryggt underlag för analys. Inte heller är metoderna för att hämta in data från bolag tillräckligt automatiserad beaktat Bolagets tjänster och produkter. Med det sagt pågår flera internationella initiativ för att ta fram standardiserade data som kan användas för bl.a. mätning av negativa konsekvenser t.ex. inom IOSCO Sustainable Finance Network. Bolaget bevakar löpande detta arbete och har för avsikt att beakta negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer när relevant, pålitlig och standardiserade data finns tillgänglig. När detta sker kommer Bolaget att uppdatera informationen i detta dokument. 

5.) Transparens i fråga om ersättningspolicyer i samband med integrering av hållbarhetsrisker
(art. 5 i förordningen)

Bolaget vidtar inga särskilda åtgärder vad avser integreringen av hållbarhetsrisker vid fastställande av de anställdas ersättningar (lön, pension, friskvård m.m.). Anställda i Bolaget erhåller endast fast ersättning och ingen rörlig ersättning (bonus). Det faktum att inga rörliga utbetalningar utbetalas innebär att det inte finns någon motsättning mellan ersättningssystemet och integreringen av hållbarhetsrisker och att Bolagets ersättningspolicy därmed är förenliga med integrering av hållbarhetsrisker.

6.) Transparens i fråga om integreringen av hållbarhetsrisker
(art. 6 i förordningen) 

A.) Beskrivning av på vilket sätt hållbarhetsriskerna är integrerade i investeringsbesluten
Utöver det som beskrivs ovan om exkludering av de aktier som listas på̊ AP7:s s k ”svarta lista”, samt bolag som bedöms vara investmentbolag, beaktar och integrerar Bolaget hållbarhetsrisker i investeringsrådgivningen respektive investeringsbesluten för de enskilda mandaten/portföljerna baserat på Bolagets ”valbara hållbarhetspreferenser”. Nedan följer en redogörelse för hur detta integreras i rådgivnings- och investeringsbeslutsprocessen.
Hållbarhetspreferenser 

De hållbarhetspreferenser som kunden enligt regelverk från EU ska ta ställning till är följande:
A: Investeringar i miljömässigt hållbara bolag definierade enligt EU:s Taxonomiförordning
B: Investeringar i hållbara bolag definierade enligt EU:s Disclosureförordning
C: Investeringar som tar hänsyn till negativa konsekvenser för hållbarhet

Sigmastocks kan inte uppfylla hållbarhetspreferens A eller B, på grund av det låga antal bolag som uppfyller kraven för att klassas som miljömässigt hållbara (preferens A) eller hållbara bolag (preferens B) inom det univers Sigmastocks handlar aktier till sina kunder. Att begränsa sig till dessa bolag hade givit ett för litet aktieurval för att skapa väl diversifierade portföljer som uppfyller kundens övriga krav och önskemål. Vi kommer löpande undersöka antalet bolag som uppfyller kraven för hållbarhetspreferens A och B i vårt aktieunivers för att se om det finns underlag att skapa portföljer som också uppfyller dessa hållbarhetspreferenser.

Sigmastocks kan uppfylla hållbarhetspreferens C i sina portföljer. Kunder som vill ta hänsyn till negativa effekter på hållbarhet (preferens C) får specificera vilka hållbarhetsindikatorer (definition enligt Principal Adverse Impact, PAI) de vill ta hänsyn till i sitt sparande. Hållbarhetsindikatorerna är indelade av Sigmastocks i fyra olika kategorier, och går att välja enskilt eller som kategori.

Koldioxid & utsläpp
Handlar om bolagens koldioxidutsläpp, utsläpp av andra gaser, flytande avfall eller spillprodukter. Både utsläpp från bolagets verksamhet och från produkterna tas i beräkning.

PAI 1 - Utsläpp av växthusgaser
PAI 2 - Koldioxidavtryck
PAI 3 - Utsläpp av växthusgaser i relation till storlek på företagets intäkter
PAI 4 - Exponering mot fossila bränslen
PAI 8 - Utsläpp i vatten
PAI 9 - Farligt avfall och radioaktivt avfall

Resurseffektivitet
Handlar om hur effektivt bolaget använder resurser så som råvaror, material eller energi. Bolagets egen verksamhet, deras logistikkedja och deras produkter tas med i beräkning.

PAI 5 - Andel icke-förnybar energiförbrukning och energiproduktion
PAI 6 - Energiförbrukningsintensitet med stor klimatpåverkan

Biologisk mångfald
Handlar om hur bolaget använder land- eller vattenområden och hur det påverkar den biologiska mångfalden i miljöerna de verkar. Både bolagets egen verksamhet och deras logistikkedja tas i beaktning.

PAI 7 - Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald

Socialt ansvar & rättigheter
En omfattande kategori som berör hur bolaget behandlar sina anställda och andra människor det kommer i kontakt med. Det rör bl a mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter, jämställdhet och diskriminering, anti-korruptionsarbete, samt exponering mot kontroversiella vapen.

PAI 10 - Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
PAI 11 - Brist på styrdokument för att granska efterlevnad av bland annat mänskliga rättigheter
PAI 12 - Ojusterade löneklyftor mellan könen
PAI 13 - Jämnare könsfördelning i styrelserna 
PAI 14 - Exponering mot kontroversiella vapen

För varje hållbarhetsindikator som kunden vill ta hänsyn till kommer bolag att exkluderas som möjliga investeringsalternativ i kundens portfölj. Datan för en viss hållbarhetsindikator (PAI) är antingen binär (ja eller nej), eller ett numeriskt värde. För de hållbarhetsindikatorer med numeriska värden kommer de bolag med de 5 % sämsta resultaten att exkluderas. Detta gäller oavsett den bransch eller industri som bolaget är verksamt inom. För de hållbarhetsindikatorer med binära svar (ja eller nej) kommer alla bolag med ett icke önskvärt svar att exkluderas (t ex bolag med svar “Ja” för PAI 14 - Exponering mot kontroversiella vapen). För samtliga hållbarhetsindikatorer kommer bolag som inte har rapporterat någon data alls att exkluderas.

Datakälla och datatäckning
Datan kring hur bolag presterar inom de olika hållbarhetsindikatorerna kommer från vår dataleverantör Infront Analytics.

För närvarande har tre hållbarhetsindikatorer (PAI) för dålig datatäckning för att kunna användas, pga att för få bolag har rapporterat in data på området. Vid för låg datatäckning kan hållbarhetsindikatorn inte användas för att exkludera bolag då det hade exkluderat en för stor del av bolagen i aktieuniverset. Detta gäller för närvarande PAI 6, 8 och 12. Så snart tillräcklig datatäckning uppnås kommer motsvarande PAI att användas i urvalet.

Etiskt urval

Detta val resulterar i en exkludering av sektorer som faller inom nedanstående kategorier om kunden har gjort ett sådant val. Kunden kan välja bort en, ingen eller flera kategorier. Genom kundens etiska urval väljs bolag som är verksamma inom de relevanta områdena bort i investeringsbeslutsprocessen och kommer att exkluderas helt ur kundens portfölj.

Vapen och försvar
Företag där en del av intäkten kommer från produkter eller tjänster som används som vapen eller i försvarsverksamhet. Till exempel svenska SAAB som tillverkar spaningsflygplan och amerikanska Sturm, Ruger & Co som tillverkar skjutvapen.

Alkohol och Tobak
Företag där en del av intäkten kommer från alkoholhaltiga drycker eller tobaksvaror. Till exempel det danska bryggeriet Carlsberg, franska LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton) som tillverkar bland annat vin och cognac eller amerikanska British American Tobacco som tillverkar cigaretter.

Kasino och betting
Företag där delar av intäkten kommer från kasino- eller bettingverksamhet. Till exempel svenska Evolution eller amerikanska Caesars Entertainment Inc som båda bedriver kasinoverksamhet.

Fossila bränslen
Företag där delar av intäkterna kommer från fossila bränslen så som kol, olja eller naturgas. Till exempel det svenska oljebolaget Lundin Energy eller det norska energibolaget Equinor.

Datakälla och kategorisering
Kategorierna är definierade utefter vår dataleverantör, Infronts, branschindelning. Följande sektorer används som grund vid urvalet, men flera av dem innehåller bolag som inte bedriver verksamhet inom det område som kunden vill utesluta. Sektorerna har därför setts över manuellt och de bolag som inte bedriver verksamhet inom det område som ska uteslutas har vitlistats, dvs godkänts för investeringar.

- Försvar (Subsectors: Other Capital Goods)*
- Kasino & spel (Subsectors: Travel & Leisure)*
- Alkohol & Tobak (Subsectors: Beverage & Tobacco)*
- Fossila bränslen (Subsectors: Oil, Gas & Consumable Fuels, Energy Equipment & Services, Multi-Utilities, Gas Utilities)

*Sektorn har en vitlista (whitelist) med bolag som godkänts för investeringar.

Det är alltså Infront som styr vilka bolag som hamnar inom de olika sektorerna, och Sigmastocks gör en översyn för att godkänna bolag inom sektorerna som inte har verksamhet inom de områden kunden vill exkludera.

Utöver att sortera bort de bolag som är verksamma i de branscher och industrier inom de kategorier och/eller sub-kategorier som kunden har valt bort görs en manuell översyn av det befintliga aktieurvalet för att sortera bort företag som bedöms ha verksamhet inom de branscher och industrier kunden har valt bort.

B.) Resultaten av bedömningen av hållbarhetsriskernas troliga inverkan på avkastningen för de finansiella produkter som de tillhandahåller

När man utesluter enskilda bolag eller hela subindustrier ur ett urvalsuniversum kan det få såväl negativa som positiva konsekvenser på avkastningen. Bolaget bevakar den vetenskapliga forskning som undersöker förhållandet mellan hållbarhetsrisker och avkastning på investeringar.

Med avseende på den exkludering som sker för all investeringsrådgivning och alla portföljer inom Portföljförvaltningstjänsten via AP7:s svarta lista, samt bolag som bedöms vara investmentbolag, får detta en mindre effekt då de bolag som återfinns på listan utgör en mindre del av de aktieindex urvalet är baserat på.Ursprungligen publicerad: April 2021
Senast uppdaterad: April 2024