Hållbarhetsrelaterade upplysningar

1.) Inledning

Sigmastocks Neo AB (nedan ”Bolaget”) ställer sig helt bakom Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling som FN:s medlemsländer antog 2015 och som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen.Bolaget ser positivt på EU-kommissionens arbete med att ta fram en handlingsplan som syftar till att öka transparensen och jämförbarheten avseende ESG-aspekter och som bl.a. ska säkerställa att finansmarknadsaktörer inkluderar ESG-aspekterna i sina interna processer och i kundinformationen. ESG står för engelskans "environmental, social and governance" och utgör de tre områden som ofta refereras till inom ramen för arbetet med hållbara investeringar. 

2.) Bakgrund

Den 10 mars 2021 börjar EU:s hållbarhetsförordning (även kallad SFDR och discolsureförordningen) att tillämpas (nedan ”förordningen”). Förordningen fastställer gemensamma regler för finansmarknadsaktörer och finansiella rådgivare om transparens med avseende på integrering av hållbarhetsrisker och beaktande av negativa konsekvenser för hållbar utveckling i sina processer. Bolaget omfattas av förordningen i egenskap av dels finansmarknadsaktör när det tillhandahåller portföljförvaltningstjänst, dels finansiell rådgivare vid tillhandahållande av investeringsrådgivning.

Vidare ska hållbarhetsrelaterade upplysningar tillhandahållas med avseende på finansiella produkter. Med finansiell produkt avses bl.a. sådana portföljförvaltningsuppdrag som Bolaget kan tillhandahålla sina kunder. 

Syftet med förordning är att öka transparensen och minska informationsasymmetrin mellan å ena sidan de finansiella aktörerna och å andra sidan investerarna avseende hållbarhetsrelaterade aspekter. Förordningen är en del av den övergripande ambitionen att påskynda omställningen till en koldioxidsnål, mer hållbar, resurseffektiv och cirkulär ekonomi i linje med målen för hållbar utveckling (Agenda 2030) och Parisavtalet som anses vara central för att EU ska kunna bli långsiktigt ekonomiskt konkurrenskraftigt. 

Med ”hållbarhetsrisk” avses en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde, och med ”hållbarhetsfaktorer” avses miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

I detta dokument lämnar Bolaget den information som krävs och följer av förordningen. Parallellt med förordningen kommer ett antal detaljregler att antas löpande under 2021 som börjar tillämpas den 1 januari 2022. Syftet med detaljreglerna är att etablera en gemensam standard för redovisning av hållbarhetsaspekter inom EU och att underlätta för investerare att göra jämförelser mellan olika finansiella institut och finansiella produkter samt kunna välja de produkter som bäst passar den enskilda kunden. Bolaget följer löpande utvecklingen och kommer anpassa och uppdatera sin informationsgivning varefter dessa regler och standarder fastställs.

3.) Transparens i fråga om policyer för hållbarhetsrisker
(art. 3 i förordningen)

 3.1) Portföljförvaltningstjänst

I Bolagets Portföljförvaltningstjänst har Bolaget valt att integrera hållbarhetsrisker i sin investeringsbeslutsprocess genom följande åtgärder:

Aktier som listas på AP7:s svarta lista
Aktier som listas på̊ AP7:s s k ”svarta lista” kommer inte att ingå i en enskild portfölj även om de återfinns i det aktuella universet av möjliga aktier. AP7 svartlistar företag som inte lever upp till en lägstanivå vad det gäller respekt för mänskliga rättigheter, miljö och antikorruption eller som deltar i utveckling och produktion av kärnvapen.

Så här skriver AP7 om vilka bolag de svartlistar:

”AP7 investerar i de bolag som på ett godtagbart sätt följer kraven i de internationella konventioner som Sverige har skrivit under och som kommer till uttryck i FN Global Compacts tio principer, vilka beskriver företags ansvar för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. AP7 svartlistar företag som deltar i utveckling och produktion av kärnvapen. Från och med granskningen i december 2016 är Parisavtalet till FN:s klimatkonvention en av de normer vi utgår från i vår analys.”

Listan från december 2020 återfinns här: https://www.ap7.se/app/uploads/2020/12/ap7-svarta-listan-dec-2020-sv.pdf

Beaktande av risker inom investeringsbeslutsprocessen

Inom ramen för investeringsbeslutsprocessen utvärderas de olika bolag som kan komma att investeras i baserat på bl.a. offentligt publicerad information som årsredovisningar och andra finansiella rapporter. 

Vidare integreras hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocessen för de enskilda portföljerna baserat på de val som den enskilda kunden har gjort. Se mer om detta nedan under avsnitt Transparens i fråga om integreringen av hållbarhetsrisker (art. 6 i förordningen).

3.2) Investeringsrådgivning 

Som oberoende investeringsrådgivare åligger det Bolaget att bedöma ett tillräckligt stort och varierat urval av finansiella instrument, som inte har koppling till Bolaget, för att säkerställa att kundens investeringsmål kan tillgodoses på lämpligt sätt.

Bolaget har inga egna finansiella instrument och Bolagets arbete med att bedöma och välja ut aktier och fonder sker med hjälp av det aktiesorteringsverktyg som också används i portföljförvaltningstjänsten.

Hållbarhetsriskerna tas hänsyn till på samma sätt som redogjorts ovan avseende portföljförvaltningstjänst.

4.) Transparens i fråga om negativa konsekvenser för hållbar utveckling på enhetsnivå (art. 4 i förordningen)

Utöver vad som beskrivs i detta dokument beaktar inte Bolaget, i dagsläget, enskilda investeringars negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. 

Skälet till detta är att säkerställa att den information som Bolaget förmedlar är relevant och inte riskerar vara otydlig eller vilseledande för kunden. Bolaget anser att genomlysningen och metoderna för att kunna mäta negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer för närvarande inte är tillräckligt utvecklade och tillförlitliga. Data från de bolag och fonder som Bolaget kan komma att investera i anses inte vara så pass fullständig att den kan ge ett tillräckligt tryggt underlag för analys. Inte heller är metoderna för att hämta in data från bolag tillräckligt automatiserad beaktat Bolagets tjänster och produkter. Med det sagt pågår flera internationella initiativ för att ta fram standardiserade data som kan användas för bl.a. mätning av negativa konsekvenser t.ex. inom IOSCO Sustainable Finance Network. Bolaget bevakar löpande detta arbete och har för avsikt att beakta negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer när relevant, pålitlig och standardiserade data finns tillgänglig. När detta sker kommer Bolaget att uppdatera informationen i detta dokument. 

5.) Transparens i fråga om ersättningspolicyer i samband med integreringen av hållbarhetsrisker (art. 5 i förordningen) 

Bolaget vidtar inga särskilda åtgärder vad avser integreringen av hållbarhetsrisker vid fastställande av de anställdas ersättningar (lön, pension, friskvård m.m.). Anställda i Bolaget erhåller endast fast ersättning och ingen rörlig ersättning (bonus). Årlig revidering av anställdas fasta ersättning görs utifrån ett antal kriterier varvid integreringen av hållbarhetsrisker inte för närvarande utgör ett sådant kriterium. 

6.) Transparens i fråga om integreringen av hållbarhetsrisker (art. 6 i förordningen) 

A.) Beskrivning av på vilket sätt hållbarhetsriskerna är integrerade i investeringsbesluten
Utöver det som beskrivs ovan om exkludering av de aktier som listas på̊ AP7:s s k ”svarta lista”, beaktar och integrerar Bolaget hållbarhetsrisker i investeringsrådgivningen respektive investeringsbesluten för de enskilda mandaten/portföljerna baserat på Bolagets ”valbara hållbarhetsaspekter”. Nedan följer en redogörelse för hur detta integreras i rådgivnings- och investeringsbeslutsprocessen. 

Innan en placeringsstrategi tas fram för den enskilda kunden behöver kunden ta ställning till ett så kallat etiskt urval. Detta val resulterar i en exkludering av branscher och/eller subindustrier som faller inom nedanstående kategorier om kunden har gjort ett sådant val. Kunden kan välja bort en, ingen eller flera kategorier. Genom kundens etiska urval väljs de relevanta områdena bort i investeringsbeslutsprocessen och kommer att undvikas helt i kundens portfölj.

Vapen och försvar
Bolag där en del av intäkten kommer från produkter eller tjänster som används som vapen eller i försvarsverksamhet. Till exempel svenska SAAB som tillverkar spaningsflygplan och amerikanska Sturm, Ruger & Co som tillverkar skjutvapen.

Tobak
Bolag där en del av intäkten kommer från tobaksvaror. Till exempel svenska Swedish Match som tillverkar snus eller amerikanska British American Tobacco som tillverkar cigaretter.

Alkohol
Bolag där en del av intäkten kommer från alkoholhaltiga drycker. Till exempel det danska bryggeriet Carlsberg eller franska LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton) som tillverkar bland annat vin och cognac.

Kasino och betting
Bolag där delar av intäkten kommer från kasino- eller bettingverksamhet. Till exempel svenska Kindred Group och Angler Gaming.

Fossila bränslen
Bolag där delar av intäkterna kommer från fossila bränslen så som kol, olja eller naturgas. Till exempel det svenska oljebolaget Lundin Energy eller det norska energibolaget Equinor.

Kategorierna är definierade utefter vår dataleverantör, Infronts, branschindelning:

  • Alkohol (Subsectors: Brewers, Distillers & Vintners) 
  • Försvar (Subsectors: Aerospace, Defense)
  • Kasino & spel (Subsectors: Gambling)
  • Tobak (Subsectors: Tobacco)
  • Fossila bränslen (Subsectors: Oil & Gas, Gas Distribution, Multiutilities, Conventional Electricity)

Utöver att sortera bort de ovan listade sektorerna och/eller subsektorerna för de industrier kunden valt bort har en manuell översyn gjorts av det befintliga aktieurvalet för att sortera bort bolag som bedöms ha verksamhet inom de industrier kunden valt bort.

Bolag som bedöms vara investmentbolag eller har liknande verksamhet kommer inte heller ingå i rådgivningen eller portföljen, även om de återfinns i aktieindexen ovan, bland annat av anledningen att de bolagens innehav kan hamna i en kategori som kunden inte vill investera i.

B.) Resultaten av bedömningen av hållbarhetsriskernas troliga inverkan på avkastningen för de finansiella produkter som de tillhandahåller

När man utesluter enskilda bolag eller hela subindustrier ur ett urvalsuniversum kan det få såväl negativa som positiva konsekvenser på avkastningen. Bolaget bevakar den vetenskapliga forskning som undersöker förhållandet mellan hållbarhetsrisker och avkastning på investeringar.

Bolaget har för avsikt att beakta negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer när relevant, pålitlig och standardiserade data finns tillgänglig. När detta sker kommer Bolaget att uppdatera informationen i detta dokument.

Med avseende på den exkludering som sker för all investeringsrådgivning och alla portföljer inom Portföljförvaltningstjänsten via AP7:s svarta lista får detta en mindre effekt då de bolag som återfinns på listan utgör en mindre del av de aktieindex urvalet är baserat på.