Spara hållbart på dina villkor

Det är en självklarhet för många att kunna göra mer hållbara val i vardagen, vare sig man ska köpa mat eller ett nytt plagg. Men när det kommer till sparande har det hittills inte varit lika självklart eller enkelt. Det vill EU råda bot och 10 mars 2022 trädde nya EU-regler i kraft med ett gemensamt regelverk som ska göra det enklare för investerare att identifiera och jämföra hållbara investeringar.

ESG (Environmental, Social and Governance) är en måttstock på hur bolag tar hänsyn till miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. Miljö kan rymma alltifrån ett bolags biologiska påverkan till vattenförbrukning och utsläpp. Social hållbarhet omfattar allt ifrån hur ett bolag behandlar anställda och underleverantörer gällande mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, hälsa och säkerhet, och integritetsfrågor, till vad bolaget har för relation till samhället det verkar i och hur deras verksamhet påverkar befolkningen. Bolagsstyrning är även det ett omfattande område som berör sånt som korruption och mutbrott, bolagsetik, hur motståndskraftigt bolaget är vad gäller hållbarhetsrisker och hur väl bolaget har integrerat hållbarhetsfrågor i sin ekonomiska styrning.

Sigmastocks 5 hållbarhetsfaktorer

Att spara mer hållbart med Sigmastocks innebär att du väljer vilka hållbarhetsområden du vill ta hänsyn till, och för att du ska få ännu större möjlighet att påverka din portfölj har vi delat upp ESG i fem faktorer.Under Analys i inloggat läge kan du se vilken hållbarhetspoäng din portfölj har.Under Analys i inloggat läge kan du se vilken hållbarhetspoäng din portfölj har.

  • Koldioxid & utsläpp handlar om bolagens koldioxidutsläpp, utsläpp av andra gaser, flytande avfall eller spillprodukter. Både utsläpp från bolagets verksamhet och från produkterna tas i beräkning.

  • Biologisk mångfald handlar om hur bolaget använder land- eller vattenområden och hur det påverkar den biologiska mångfalden i miljöerna de verkar. Både bolagets egna verksamhet och deras logistikkedja tas i beaktning.

  • Resurseffektivitet handlar om hur effektivt bolaget använder resurser så som råvaror, material eller energi. Både bolagets egen verksamhet, deras logistikkedja och deras produkter tas med i beräkning.

  • Socialt ansvar är en omfattande kategori som berör flera olika saker. Allt från hur bolaget behandlar anställda och underleverantörer gällande mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, hälsa och säkerhet, och integritetsfrågor, till vad bolaget har för relation till samhället det verkar i och hur deras verksamhet påverkar befolkningen.

  • Bolagsstyrning är en omfattande kategori som berör sånt som korruption och mutbrott, bolagsetik, hur motståndskraftigt bolaget är vad gäller hållbarhetsrisker och hur väl bolaget har integrerat hållbarhetsfrågor i sin ekonomiska styrning.

    Under Analys i inloggat läge kan du se portföljens hållbarhetspoäng, här nedanför är ett exempel på hur det kan se ut. 

 

Kom ihåg att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i Sigmastocks kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hur många bolag väljs bort?

För varje hållbarhetsområde du väljer att ta hänsyn till kommer de 10 % sämst presterande bolagen inom det valda området att uteslutas. Hur många bolag som utesluts totalt när du väljer flera områden beror på hur stor del av bolagen som är bland de sämsta inom fler än ett område. Om ett bolag presterar sämst inom flera områden så utesluts färre bolag om du väljer att ta hänsyn till flera av faktorerna. Väljer du att ta hänsyn till alla hållbarhetsfaktorer väljs ungefär mellan 10-50 % av bolagen bort, sannolikt hamnar du någonstans i mitten av de två.

Påverkas min portfölj och avkastning?

Genom att blockera vissa bolag från att handlas kan du få en något lägre diversifiering i portföljen. Fler hållbarhetsområden att ta hänsyn till leder till färre möjliga bolag att handla, helt enkelt. Hur en mer hållbar portfölj påverkar avkastningen går inte att säga på förhand, eftersom det kan påverkas både negativt och positivt.