Hållbart sparande

När man pratar om hållbarhet inom sparande används ofta uttrycket ESG som står för Environmental, Social och Governance. Vilket på svenska blir miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.

Miljö kan rymma alltifrån ett bolags påverkan på djurlivet till vattenförbrukning och utsläpp. Social hållbarhet omfattar allt ifrån hur ett bolag behandlar anställda och underleverantörer gällande mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, hälsa och säkerhet, och integritetsfrågor, till vad bolaget har för relation till samhället det verkar i och hur deras verksamhet påverkar befolkningen. Bolagsstyrning är även det ett omfattande område som berör sånt som korruption och mutbrott, bolagsetik, hur motståndskraftigt bolaget är vad gäller hållbarhetsrisker och hur väl bolaget har integrerat hållbarhetsfrågor i sin ekonomiska styrning.

 

 

 

Gemensam syn på hållbarhet

Som portföljförvaltare ska vi ta reda på dina preferenser kring hållbarhet och skapa en portfölj som passar dig. För att detta ska bli lättare har EU tagit fram ett nytt gemensamt regelverk. Regelverket är en del i EU:s handlingsplan för en hållbar ekonomi (Sustainable Finance), vars övergripande mål är att nå Parisavtalet och FN:s agenda för hållbar utveckling.

EU:s regler definierar vad som får klassas som en hållbar investering, vad vi måste fråga dig som kund om, och hur bolag som erbjuder hållbara sparprodukter eller tjänster ska rapportera sitt hållbarhetsarbete.

Syftet är att vi alla ska ha en gemensam bild av vad hållbarhet och hållbart sparande innebär. På så sätt blir det enklare för dig som kund att jämföra olika investeringsalternativ.

Vad är då hållbart sparande enligt EU?

EU har definierat tre olika sätt man kan spara hållbart på:

Investera i miljömässigt hållbara bolag
enligt EU:s Taxonomiförordning.
- Detta innebär bolag som bidrar positivt till minst ett miljömål och inte påverkar några andra hållbarhetsmål negativt.

Investera i hållbara bolag
enligt EU:s Disclosureförordning, (Sustainable Finance Disclosure Regulation).
- Detta innebär bolag som bidrar positivt till minst ett miljömål eller ett socialt mål och inte påverkar några andra hållbarhetsmål negativt.

Ta hänsyn till negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
enligt EU:s Principal Adverse Impact, (PAI).
- Detta innebär att man undviker att investera i bolag som har negativ effekter på ett eller flera hållbarhetsområden. EU har listat 14 obligatoriska områden, (PAI:s) och 31 valfria områden (PAI:s) som kunder kan välja att ta hänsyn till i sitt sparande.

Hållbarhet i Sigmastocks portföljer

Hos oss kan vi erbjuda portföljer där du kan välja att ta hänsyn till negativa effekter för hållbarhet, dvs den tredje preferensen EU har definierat.

Vi har delat upp de obligatoriska hållbarhetsområden (PAI:s) som EU har listat i fyra kategorier för att göra det enklare för dig att välja det du bryr dig om. När du skapar en portfölj hos oss kan du välja att ta hänsyn till alla PAI:s under en viss kategori, eller ett par enskilda PAI:s under dem.

Koldioxid & Utsläpp
PAI 1 - Utsläpp av växthusgaser
PAI 2 - Koldioxidavtryck
PAI 3 - Utsläpp av växthusgaser i relation till storlek på företagets intäkter
PAI 4 - Exponering mot fossila bränslen
PAI 8 - Utsläpp i vatten
PAI 9 - Farligt avfall och radioaktivt avfall

Resurseffektivitet
PAI 5 - Andel icke-förnybar energiförbrukning och energiproduktion
PAI 6 - Energiförbruknings-intensitet med stor klimatpåverkan

Biologisk mångfald
PAI 7 - Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald

Socialt ansvar & rättigheter
PAI 10 - Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
PAI 11 - Brist på styrdokument för att granska efterlevnad av bland annat mänskliga rättigheter
PAI 12 - Ojusterade löneklyftor mellan könen
PAI 13 - Ojusterade löneklyftor mellan könen
PAI 14 - Exponering mot kontroversiella vapen

Läs mer om hur Sigmastocks jobbar med hållbarhet i våra hållbarhetsrelaterade upplysningar.

 

Vad händer när jag tar hänsyn till hållbarhetsområden?

För varje hållbarhetsområde (PAI) du väljer att ta hänsyn till kommer de 5 % bolag med sämst betyg inom området att uteslutas ur din portfölj, tillsammans med alla bolag som inte har rapporterat någon data alls på området. Vissa PAI har binära svar, dvs ja eller nej, och för dem kan fler eller färre bolag uteslutas.

Varje PAI du väljer kommer sortera ut mellan 5 - 15 % av de möjliga bolagen på ett ungefär. Ett bolag kan dock vara bland de sämsta i flera kategorier, och vissa kategorier har alltså ett visst överlapp i vad som väljs bort. Väljer du att ta hänsyn till alla PAI:s kommer ca 50 % av det totala aktieuniverset att uteslutas.

Hur påverkar valet min avkastning?

Det går inte att säga på förhand om din avkastning kommer att bli bättre eller sämre som en följd av dina hållbarhetsval. Det vi kan säga är dock att det kommer att ha en påverkan på portföljens investeringar, och om du väljer att ta hänsyn till många hållbarhetsområden kommer det kunna ha en ganska stor påverkan.

Det är viktigt att du känner dig till freds med dina hållbarhetsval även om de skulle leda till att du får sämre avkastning än någon som har valt annorlunda än du.


Kom ihåg att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i Sigmastocks kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.