Oberoende investeringsrådgivning och portföljförvaltning

Den rådgivning Sigmastocks Neo AB (”Bolaget”) erbjuder är oberoende. Detta innebär att Bolaget inte erbjuder några produkter som det själv producerar. Bolaget tar inte emot några provisioner eller andra ersättningar (tredjepartsersättning) från andra än kunderna. Skulle Bolaget komma att ta emot tredjepartsersättning kommer denna att vidarebefordras till kunden. 

Bolaget har bedömt ett tillräckligt stort och diversifierat urval av aktier och ETF:er som är tillgängliga på marknaden för att säkerställa att kundens investeringsmål på lämpligt sätt kan tillgodoses. Urvalet omfattar inte finansiella instrument som riskera att försämra förutsättningarna för Bolaget att lämna oberoende investeringsråd. När Bolaget beslutar om det urval av finansiella instrument som ska distribueras, genom beslut om investering i kunds portfölj eller genom investeringsrådgivning, tar Bolaget hänsyn till karaktären av det finansiella instrumentet samt det finansiella instrumentets fastställda målgrupp. Då Tjänsterna vänder sig mot allmänheten är målgruppen för urvalet av möjliga finansiella instrument förenlig med denna kundgrupp.

Medarbetare från Bolaget kan komma att delta i konferenser, seminarier och andra informationsevenemang som gäller fördelarna med vissa typer av finansiella instrument eller viss investeringsfilosofi. Vid dessa tillfällen kan det förekomma representation men inget som överstiger rimliga värden. Allt detta utgör mindre icke-monetära förmåner som är rimliga och proportionella och av sådan omfattning att de inte påverkar Bolagets beteende eller oberoende på ett sätt som är till skada för kundens intresse.