Policy för bästa möjliga orderhantering

1.) Allmänt

1.1 Sigmastocks Neo ABs (”Bolaget”) värdepappersrörelse består av portföljförvaltning och investeringsrådgivning (nedan var för sig ”Tjänst” och gemensamt ”Tjänsterna”). Tjänsterna tillhandahålls kunderna via en webbsida på internet med flertalet automatiserade IT system som stöd.  Vidare kan Bolaget komma att erbjuda sina kunder möjligheten att uppdra åt Bolaget att exekvera kunds order.

1.2 Syftet med dessa riktlinjer är att säkerställa att Bolaget uppfyller kravet på bästa utförande av order och] bästa möjliga resultat som uppställs i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (”LVM”) och Kommissionens Delegerade Förordning (EU) 2017/565 samt andra tillämpliga lagar och regler.

1.3 Bolaget har en övergripande skyldighet att agera ärligt, rättvist och professionellt och i enlighet med kundernas intressen. Bästa möjliga resultat är kravet att vidta alla åtgärder som behövs för att uppnå bästa möjliga resultat vid utförande av kundorder eller vid vidarebefordran av order. För att uppnå detta ska Bolaget ta hänsyn till en rad olika faktorer och bestämma deras relativa betydelse baserat på typen av kund, typen av finansiellt instrument och den marknad där ordern ska utföras. Nedan avses med ”utförande av order” även vidarebefordran av order om inte annat uttryckligen framgår.

1.4 Genom att ingå avtal med Bolaget anses kunden ha gett sitt samtycke till Bolagets vid var tid gällande riktlinjer för bästa utförande av order.

1.5 Styrelsen är ansvarig för att säkerställa att de krav som uppställs i lag avseende bästa möjliga resultat och bästa utförande av order och bästa möjliga resultat efterlevs och har därvid antagit följande policy (”Policy”).

1.6 Riktlinjerna gäller såväl professionella som icke-professionella kunder.

2.) Investeringstjänster och finansiella instrument som exekveras av bolaget för kunders räkning 

Portföljförvaltningstjänst 

2.1 Bolaget tillhandahåller portföljförvaltningstjänst vilket innebär diskretionär förvaltning av kunds innehav i finansiella instrument i enlighet med de placeringsriktlinjer som ges av kunden. De order som följer av Bolagets beslut att handla inom ramen för portföljförvaltningstjänsten kan antingen placeras hos ett annat institut för verkställande eller utföras av värdepappersinstitutet självt.

2.2 När Bolaget tillhandahåller portföljförvaltningstjänst kommer order avseende följande finansiella instrument som uppstår till följd av Bolagets beslut att handla för kunds räkning inom ramen för portföljförvaltningen att vidarebefordras till externt institut för utförande:

 • aktier upptagna till handel på en reglerad marknadsplats eller motsvarande marknad utanför EES, och 
 • värdepappersfonder (svenska UCITS-fonder), fondföretag som omfattas av UCITS-direktivet och svenska specialfonder (gemensamt ”Fonder”). Fonderna kan, men måste inte, vara börshandlade (ETF:er).

Ovanstående finansiella instrument anses ha mycket hög likviditet och den handel som Bolaget förväntas genomföra i de aktuella instrumenten förväntas inte påverka kursen eller likviditeten i instrumenten.

Investeringsrådgivning och exekveringstjänst 

2.3 Bolaget kan även erbjuda sina kunder investeringsrådgivning som i sig inte innebär någon exekveringstjänst men om kunden, efter erhållen rådgivning önskar utföra rekommenderad transaktion kan Bolaget komma att erbjuda kunden möjligheten att utföra order via Bolaget. Tjänsten består i att Bolagets kunder erbjuds möjligheten att uppdra åt Bolaget att exekvera kunds order genom att Bolaget själv utföra kunds order alternativt mottar och vidarebefordrar kunds order till annat institut för utförande.

2.4 De finansiella instrument som är aktuella vid tillhandahållandet av ren exekveringstjänst är desamma som vid tillhandahållandet av portföljförvaltningstjänst:

 • aktier upptagna till handel på en reglerad marknadsplats eller motsvarande marknad utanför EES, och 
 • värdepappersfonder (svenska UCITS-fonder), fondföretag som omfattas av UCITS-direktivet och svenska specialfonder (gemensamt ”Fonder”). Fonderna kan, men måste inte, vara börshandlade (ETF:er).

Som framgår ovan anses dessa finansiella instrument ha mycket hög likviditet och den handel som Bolaget förväntas genomföra i instrumenten förväntas inte påverka kursen eller likviditeten i instrumenten.

2.5 För närvarande erbjuds denna exekveringstjänst endast genom att Bolaget vidarebefordrar ordern till annat externt institut för utförande.

Gemensamma bestämmelser

2.6 Bolaget har ingått avtal med de externa institut som Bolaget har för avsikt att lägga order hos och lagda order utförs i enlighet med det externa institutets riktlinjer för bästa utförande.

3.) Handelsplatser för orderutförande

Aktier och Fonder 

3.1 Bolaget handlar för närvarande endast med aktier och Fonder för kunds räkning. Vid denna handel använder sig Bolaget av ett eller flera externa institut till vilka order vidarebefordras för utförande.

4.) Orderläggning via bolaget och dokumentation 

4.1 Exekveringsorder som lämnas till Bolaget från kund i samband med rådgivningstjänst tas endast emot om Bolagets formulär för orderläggning har använts och ordern läggs via e-post, vanlig post eller elektroniskt via godkänd API kommunikation. Blanketten bevaras under respektive kund i Bolagets IT-system.

5.) Relevanta faktorer vid utförande av order 

5.1 Som ett led i att vidta alla åtgärder som behövs för att uppnå bästa möjliga resultat för kunden beaktar Bolaget följande faktorer vid utförande av order.

Aktier och ETF:er

5.2 Bolaget ska vidta alla åtgärder som behövs för att uppnå bästa möjliga resultat för sina kunder med beaktande av följande faktorer:

 • Pris 
 • Kostnad 
 • Skyndsamhet 
 • Sannolikhet för utförande och avveckling 
 • Storlek, och 
 • Art

5.3 Bolaget utvärderar och utser ett eller flera externa institut för utförande baserat på ovanstående kriterier. Då alla portföljförvaltningskunder kategoriseras som icke-professionella kunder ska bästa möjliga resultat i normalfallet fastställas med utgångspunkt i den totala ersättningen (d.v.s. nettobeloppet för instrumentet efter avdrag för samtliga kostnader för utförande). De finansiella instrument som kan komma att omfattas av portföljförvaltningstjänsten anses vara mycket likvida och skillnaden mellan institut kommer därmed inte att skilja sig avsevärt åt. Utförandeinstitut kommer följaktligen framför allt att väljas baserat på transaktionskostnader. Även om transaktionskostnaderna inte belastar kunderna då dessa kostnader ingår i det fasta förvaltningsarvodet och därmed erläggs av Bolaget, kommer transaktionskostnaderna vid handel i de finansiella instrumenten att vara den styrande relevanta faktorn då en så låg transaktionskostnad som möjligt minimerar de intressekonflikter som kan komma att uppstå för Bolaget vid tillhandahållandet av portföljförvaltningstjänsten.

Samma princip tillämpas för val av externa institut för vidarebefordran av order och efterföljande utförande vad avser den exekveringstjänst som Bolaget kan tillhandahålla i samband med rådgivningstjänst.

5.4 Bolagets beslut samt beslutsunderlag vid val av utförandeinstitut ska dokumenteras och arkiveras.

5.5 Val av externt institut för utförande av kunds order ska löpande utvärderas av Bolaget. 

5.6 En lista av de institut som Bolaget använder sig av för placera och vidarebefordra order för utförande kan erhållas från Bolagets på begäran. 

5.7 Transaktioner i finansiella instrument på primärmarknaden (t.ex. vid nyemission) kommer att utföras genom att vidarebefordra order till emittenten, eller emittentens ombud, i enlighet med villkoren för den specifika emissionen.

Fonder (exkl. ETF:er)

5.8 Vid handel med Fonder använder sig Bolaget av ett eller flera externa institut till vilka order vidarebefordras för utförande.

5.9 All handel i Fonder, med undantag för ETF:er, utförs mot den relevanta fondens förvaltningsbolag, eller en av förvaltningsbolaget utsedd tredje part, i enlighet med lag och den relevanta fondens fondbestämmelser (eller motsvarande).

5.10 Order avseende Fonder, med undantag för ETF:er, sker alltid till okänd kurs (nettoandelsvärde).

6.) Särskilda instruktioner

6.1 Om kunden lämnar en instruktion till Bolaget om att utföra en order eller del av order på ett särskilt sätt, kommer ordern att utföras i enlighet med kundens instruktion om detta är möjligt. Den specifika ordern från kunden kommer då att ha företräde framför vad som följer av dessa riktlinjer.

Varning: En särskild instruktion från kund får till konsekvens att Bolaget inte efterlever de förfaranden som anges i dessa riktlinjer för att uppnå bästa möjliga resultat vid utförande av kunds order. Bolaget kan därmed inte garantera bästa möjliga resultat för kunden såsom anges i dessa riktlinjer. Exekveringen kommer dock fortfarande att behandlas i enlighet med bästa möjliga resultat givet omständigheterna.

7.) Hantering av kundorder

Aktier och Fonder  

7.1 Bolaget kommer i normalfallet att ackumulera (sammanlägga) order. Då all handel sker netto gentemot det externa utförandeinstitutet anses sådan sammanläggning inte vara till nackdel för kunderna.

7.2 Vid sammanlagda ordrar ska följande principer tillämpas: 

 1. Sammanlagd order som utförs i sin helhet ska fördelas på det genomsnittliga priset. 
 2. Sammanlagd order som endast har kunnat utföras delvis ska, avseende den del som utförts, fördelas proportionellt på det genomsnittliga priset.

7.3 De principer som gäller enligt ovan ska även tillämpas vid nyemissioner.

8.) Störningar på marknaden, Brister i tillgänglighet av tekniska system, ETC

8.1 Bolaget kommer att vidta alla möjliga åtgärder för att uppnå bästa slutresultat för kunden. Om omständigheterna leder till allvarliga störningar på marknaden kommer Bolaget att kontakta de kunder vars order ännu inte utförts för att erhålla ytterligare instruktioner. Om Bolaget inte erhåller ytterligare instruktioner från kunden, kommer Bolaget att vidta rimliga åtgärder för att agera i kundens bästa intresse och utfallet kommer att vara bindande för kunden.

9.) Översyn och ansvar

9.1 Policyn gäller till dess ändrade riktlinjer har antagits av styrelsen. Policyn ska åtminstone en gång per år bli föremål för genomgång och fastställande av styrelsen.

9.2 Bolagets VD ansvarar för att Policyn efterlevs i den dagliga verksamheten och att relevanta personer känner till och följer dess innehåll. 

9.3 Bolaget funktion för regelefterlevnad ansvarar för att granska Bolagets efterlevnad av Policyn.