Principer för aktieägarengagemang

Sigmastocks har valt att avstå från att anta principer för sitt aktieägarengagemang i fråga om aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom EES. En konsekvens av detta är att Sigmastocks inte heller lämnar någon årlig redogörelse för hur principerna har tillämpats. Skälet till detta är att Sigmastocks inte är en aktiv och engagerad aktieägare. Detta då förvaltningen inte bygger på aktivt delägarskap utan på kvantitativ analys av nyckeltal. Vidare är det totala innehav som Sigmastocks har i dessa aktier, och som uppkommer genom den erbjudna portföljförvaltningstjänsten, marginell vilket innebär att Sigmastocks inte har någon möjlighet att spela en viktig roll i de aktuella bolagens bolagsstyrning.