Sigmastocks matematiska investeringsmodeller

Sigmastock teknik, eller investeringsmetodik, är en vidareutveckling av Faktorinvestering. Faktorinvesteraren låter ett antal mätetal, som man av erfarenhet vet säger något väsentligt om hur ett företag mår ekonomiskt, sammanfatta hela bolaget. Det tillvägagångssättet blir av nödvändighet mindre omfattande än vad en mer djuplodande analys av bolaget hade varit, men det gör det å andra sidan avsevärt lättare att göra jämförelser med andra bolag. Genom att automatisera såna analyser kan man jämföra de allra flesta större bolag i västvärlden med varandra, för att på så sätt se vilka bolag som i en relativ mening är mest köpvärda. Forskning har visat att man med den här metoden kan slå marknadens genomsnittliga avkastning.

Faktorinvestering studeras utförligt inom akademin, och tillämpas på många håll inom professionell finansindustri. Den vetenskapliga litteraturen kring ämnet grundades i och med artikeln Fama-French (1993).*

De faktorer som analyseras

Marknadsvärde: Ett tal som visar vad det ungefär hade kostat att köpa hela företaget, om varje aktie kostat som det pris det handlas för på börsen idag. Fokus i vår strategi ligger mot lite mindre bolag, eftersom den akademiska forskningen pekar mot att mindre bolag avkastar bättre än större över tid.

Kassaflöde: Ett bolags kassaflöde mäter nettot av dess in- och utbetalningar. Det är alltså ett mått på om dess likviditet ökar eller minskar. Typiskt ärdet bra om ett bolag har högt positivt kassaflöde och i vår strategi utgår vi från det.

Bokfört värde: Mäter värdet på balansräkningen av ett bolags tillgångar minus skulderna. Detta tal är oftast högre, som andel av till exempel marknadsvärdet, för bolag som är stabila och har stora materiella tillgångar som till exempel dyra fabriker och vice versa. Akademisk forskning har kommit fram till att bolag med högre bokfört värde i förhållande till bolagets

marknadsvärde avkastar bättre över tid, vilket vägs in i vår strategi.

Skuldsättning: Ett bolag med låg skuldsättning har antagli-
gen en bra finansiell situation. Samtidigt kan ett bolag med hög skuldsättning ha såväl
högtflygande som trovärdiga planer om en framtida kraftig tillväxt. Med andra ord, det
är inte självklart vad man vill att ett bolags skuldsättning ska vara, men vårt fokus ligger
på bolag med lite lägre sådan.

Utdelning: Om ett bolag delar ut pengar eller inte beror typiskt sett på deras förmåga att tjäna pengar, och höga utdelningar är ofta en god indikator på ett bolags stabilitet. Samtidigt finns det stabila företag som nästan aldrig ger utdelning, då de tycker att de behöver pengarna inom bolaget för att kunna växa på det sätt som de vill. Med Sigmastocks kan du själv välja om du vill ha fokus på högutdelande bolag eller inte. Annars läggs ingen större vikt vid denna faktor.

PE-tal: Mäter hur många av ett bolags årsvinster som man måste betala för att köpa det. Självklart vill man kunna köpa ett bolag så billigt som möjligt, men ett alltför lågt PE-tal visar också på att marknaden inte tror på bolaget. Detta är inte alltid bra och i vår förvaltning tolereras ofta lite högre PE-tal, helt enkelt genom insikten att kvalitet kostar.

Vinsttillväxt: Måttet används för att uppskatta vad olika bolags respektive vinster kommer att vara kommande år, och skattas utifrån historiska data. Självklart är ökande vinst bra, men samtidigt är det inte säkert att en hög vinsttillväxt kommer att hålla i sig och ge upphov till höga vinster i framtiden. Det går att hitta bra bolag som har både hög respektive låg
vinsttillväxt, och du som kund kan själv välja vilket fokus du vill ha.

Momentum: Ordet kommer från engelskans motsvarighet till fysikens rörelsemängd. I korthet betyder det att aktier som gått upp mycket i pris under en period tenderar till att fortsätta göra
så. I Sigmastocks premieras en uppåtgående trend i aktiens prisutveckling men inte till den
grad att det blir avgörande för portföljernas sammansättning.

Vinstmarginal: Hög vinstmarginal betyder att ett bolag kan ta bra betalt för sina produkter relativt vad dessa kostar att producera och distribuera. Bolaget kommer då inte vara så känsligt
för till exempel ökad konkurrens eller höjda råvarupriser, vilket såklart är värdefullt för
investerare att veta. Av bland annat det skälet föredras även bolag med hög vinstmarginal i vår strategi.

Faktorerna samverkar på ett komplext vis. Det gör att olika faktorer kan ”släcka ut” varandra med ogynnsamt resultat som följd. Ett exempel: anta att du vill investera i billiga bolag med hög vinsttillväxt, hög vinstmarginal, låg skuldsättning och bra kassaflöde. Sådana bolag finns inte då de egenskaper du önskar motverkar varandra. Detta tas hänsyn till i optimeringen där olika faktorer får samverka genom Sigmastocks speciellt utvecklade metodik, som hjälper till att bättre få fram värde ur den information som faktorerna innehåller.

*Fama, E. F.; French, K. R. (1993). "Common risk factors in the returns on stocks and bonds". Journal of Financial Economics. 33: 3–56.