Allmänna villkor för portföljförvaltning

Sigmastocks Neo AB, org.nr. 559211–9746, (”Bolaget”), har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (”LVM”) och erbjuder bl.a. portföljförvaltningstjänster. Dessa allmänna villkor gäller när Bolaget erbjuder portföljförvaltningstjänst om inte annat överenskommits skriftligen mellan parterna.

Med ”Avtal” avses i dessa allmänna villkor det Avtal om portföljförvaltning, med tillhörande bilagor, som Kunden träffat med Bolaget av vilket dessa allmänna villkor utgör del. Avtalet finns tillgängligt för Kunden i inloggat läge på Bolagets kundportal www.sigmastocks.com.

1. Uppdraget och Villkor För Uppdraget 

1.1 Avtalet är villkorat av att Kunden har öppnat ett investeringssparkonto (”ISK”), kapitalförsäkring eller annan depå (gemensamt ”Depå”) hos ett av Bolaget vid var tid godkänt institut (”Institut”), avsett för den portföljförvaltningstjänst som ska tillhandahållas enligt Avtalet. På Depån förvaras de finansiella instrument och kontanta medel som omfattas av portföljförvaltningsuppdraget och som mottagits och förvaras av Institutet. Ett separat avtal avseende Depå (”Depåavtal”) har tecknats mellan Kunden och Institutet. Bolaget har inte eget tillstånd att tillhandahålla depåtjänst (för kunders räkning förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet).

1.2 Kunden har uppdragit åt Bolaget att för Kundens räkning förvalta de finansiella instrument och kontanta medel som vid var tidpunkt är förtecknade och förvarade i Kundens Depå, i enlighet med villkoren i Avtalet. Bolaget ska på eget initiativ och utan hörande av Kunden företa de köp, försäljningar och andra transaktioner med finansiella instrument samt de övriga förvaltningsåtgärder Bolaget finner lämpliga (”Portföljförvaltning”).

1.3 Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker och en investering kan både öka och minska i värde samt bli värdelös. Kunden är införstådd med att värdet av tillgångarna i Depån och dess avkastning kan påverkas av ett antal faktorer såsom exempelvis olika marknadsfaktorer eller andra omständigheter som påverkar värdet av finansiella instrument. Bolaget lämnar inte någon garanti och tar inte på sig något ansvar för värdeutvecklingen av tillgångarna i Depån, att ett visst resultat uppnås eller för förlustbegränsning vid utförandet av Portföljförvaltningen. Kunden är införstådd med att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.

1.4 Bolaget har ingått ett samarbete med Sigmastocks AB, org.nr. 556977–3160, som består i att Bolaget, inom ramen för Portföljförvaltningen, använder sig av ett aktieverktyg som har utvecklats av Sigmastocks AB. Aktieverktyget är ett sorteringsverktyg som kan ge stöd till analys av börsnoterade bolag och underlätta framtagandet av aktieportföljer.

1.5 Kunden förbinder sig att inte självständigt förfoga över eller uppdra åt annan att helt eller delvis förvalta de tillgångar som ingår i Depån och som omfattas av Portföljförvaltningen (t.ex. genom att Kunden själv säljer en aktie registrerad på Depån). Kunden förstår att om Kunden genomför ett större uttag kan detta föranleda Bolaget att snabbt avyttra befintliga finansiella instrument i Depån, vilket kan leda till att det ekonomiska utfallet av förvaltningen kan påverkas negativt. I samband med detta kan även avsteg från Placeringsriktlinjerna komma att ske.

Bolaget ansvar för Portföljförvaltningen upphör med omedelbar verkan om Kunden överträder åtagandet i denna bestämmelse.

1.6 Kunden är medveten om och bekräftar att Bolaget inte beaktar eller ansvarar för de skattemässiga konsekvenser som kan uppkomma för Kunden till följd av detta Avtal eller Portföljförvaltningen. Kunden ansvarar själv för skatter och andra avgifter som ska erläggas enligt svensk eller utländsk lag till följd av eller hänförlig till Avtalet.

2. Kundkategorisering och lämplighetsbedömning

2.1 Bolaget har kategoriserat Kunden som icke-professionell.

2.2 Inför Avtalets ingående har Kunden lämnat Bolaget nödvändiga uppgifter om Kundens ekonomiska förhållanden, riskprofil, erfarenhet av och kunskap om värdepappersmarknaden, önskad placeringshorisont, syfte med placeringarna, risktolerans och möjlighet att klara av förluster (”Kunddokumentationen”). Kunddokumentationen utgör grunden för Bolagets skyldighet att genomföra en s.k. lämplighetsbedömning. Syftet med lämplighetsbedömningen är att kunna agera i Kundens bästa intresse och att kunna tillhandahålla portföljförvaltning som är lämplig för Kunden. Om Bolaget inte erhåller tillräckligt med information för att kunna genomföra en korrekt lämplighetsbedömning får Bolaget inte tillhandahålla portföljförvaltningstjänst till Kunden.

2.3 Kunden är medveten om vikten av att den information och dokumentation som lämnas till Bolaget är korrekt, fullständig och uppdaterad och förbinder sig att snarast skriftligen meddela Bolaget vid ändringar i dessa.

2.4 Kunddokumentationen finns tillgänglig för Kunden i inloggat läge på Bolagets kundportal www.sigmastocks.com.

3. Fullmakt

3.1 Kunden befullmäktigar Bolaget att för Kundens räkning vidta samtliga de förvaltningsåtgärder som krävs för att fullfölja Avtalet i enlighet med vid var tid gällande Placeringsriktlinjer, t.ex. köpa och sälja finansiella instrument samt att ta ställning till nyemission, offentligt erbjudande eller annat erbjudande som berör de finansiella instrumenten i kundens Depå.

3.2 Bolaget övertar, i och med undertecknandet av Avtalet, Kundens rätt att bl.a. lämna instruktioner att verkställa köp och försäljning av finansiella instrument, samt att lämna instruktioner att, mot leverans av finansiella instrument, verkställa betalning av finansiella instrument inköpta via mäklare.

4. Portföljförvaltningens utförande

4.1 Portföljförvaltningen ska utföras i enlighet med detta Avtal och de placeringsriktlinjer som har upprättats i samråd med Kunden (”Placeringsriktlinjerna”). Målet med förvaltningen, risknivå och relevanta referensvärde för bedömning av portföljförvaltningen framgår av Placeringsriktlinjerna. Om Parterna kommer överens om ändringar av Placeringsriktlinjerna ska överenskommelsen skriftligen dokumenteras med angivande av datum för när den nya strategin ska börja gälla. De nya Placeringsriktlinjerna är villkorade av att Kunden bekräftar uppdateringarna genom signering med BankID eller annan elektronisk signering i inloggat läge för att de ska bli gällande.

4.2 De typer av finansiella instrument som kan ingå i Portföljförvaltningen (”Finansiella instrument”) är 1) aktier upptagna till handel på en reglerad marknadsplats eller motsvarande marknad utanför EES, och 2) värdepappersfonder (svenska UCITS-fonder), fondföretag som omfattas av UCITS-direktivet och svenska specialfonder (gemensamt ”Fonder”). Fonderna kan, men måste inte, vara börshandlade (ETF:er). De typerna av transaktioner som kan utföras är ”köp” och ”sälj”. Information om och risker med finansiella instrument finns i dokumentet Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument, som finns att tillgå på Bolagets hemsida.

4.3 För det fall Kunden deponerar ytterligare medel på sitt Depå, kommer dessa att placeras av Bolaget i enlighet med Placeringsriktlinjerna senast inom trettio (30) kalenderdagar från dagen då medlen var tillgängliga för investering på Depån. Kunden är således medveten om att medel som deponeras på Depån inte nödvändigtvis kommer att placeras i finansiella instrument av Bolaget så snart medlen finns tillgängliga för handel. För mer information om Bolagets rutiner för placering av medel vid Portföljförvaltning hänvisas till Bolaget.

4.4 Vid köp och försäljning av finansiella instrument ska köpeskillingen debiteras respektive krediteras Depån. Samtliga transaktioner ska redovisas direkt på Depån där kontanta medel även ingår.

5. Förvaltnings-, transaktionsavgift m.m.

5.1 Förvaltningsavgift och övriga kostnader och avgifter för Portföljförvaltningen framgår av Avtalet och debiteras Kundens Depå.

5.2 Kunden ska även ersätta Bolaget för sådana kostnader och utlägg som har samband med Bolagets uppdrag. Kunden ska vidare, i förekommande fall, ersätta Bolaget för kostnader och utlägg som kan uppstå för att bevaka och driva in en fordran som Bolaget har på Kunden. Bolaget har rätt att debitera Kundens Depå för avgifter och kostnader.

5.3 Kunden är medveten om att Institutet kan komma att ta ut avgifter och kostnader för att tillhandahålla Depå. Sådana kostnader och avgifter regleras av det mellan Kunden och Institutet vid var tid gällande Depåavtalet.

5.4 Kunden ska betala transaktionsavgifter och andra avgifter och kostnader till följd av uppdraget i enlighet med vid var tid gällande prisbilaga eller i enlighet med vad Bolaget och kunden särskilt kommit överens om. Kunden svarar dessutom för nödvändiga kostnader, avgifter och utlägg som uppstår i samband med uppdragets utförande samt för skatter och pålagor (inklusive mervärdesskatt) som följer av vid var tid tillämplig svensk eller utländsk lagstiftning.

6. Metod och frekvens för värdering av finansiella instrument

6.1 De Finansiella Instrument som ingår i Depån värderas till marknadsvärde på daglig basis (”Värderingsdagen”). Aktier och ETF:er värderas till slutkurs dagen innan Värderingsdagen och kurserna härrör från relevant marknadsplats för respektive finansiellt instrument. Fonder (med undantag för ETF:er) värderas till sista tillgängliga nettoandelsvärde (NAV) dagen innan Värderingsdagen.

6.2 Bolaget kommer meddela Kunden om värdet på Kundens innehav på Depån minskar med tio procent eller mer jämfört med värdet det första datumet under innevarande rapporteringsperiod (kvartal) och därefter vid multiplar om tio procent.

7. Bästa möjliga resultat och orderutförande

7.1 Bolaget ska vidta alla åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för Kunden vid utförande av transaktioner i Finansiella Instrument som beslutas av Bolaget till följd av Portföljförvaltningen. Transaktioner utförs i enlighet med Bolagets vid var tid gällande Policy för bästa möjliga resultat och orderutförande som finns att tillgå på hemsidan och som Kunden erhållit och tagit del av i samband med Avtalets ingående.

8. Rapportering

8.1 Kunden kan löpande informera sig om innehav, värde och värdeutveckling av finansiella instrument, samt kostnader och avgifter för Portföljförvaltningen, genom inloggning på Bolagets kundportal via www.sigmastocks.com. I inloggat läge finns även avräkningsnotor avseende genomförda transaktioner att tillgå.

8.2 Bolaget tillställer kvartalsvis Kunden en rapport avseende Portföljförvaltningens utveckling under den aktuella rapporteringsperioden. Av rapporten ska bl.a. den aktuella periodens transaktioner framgå samt fördelningen och utvecklingen av kapitalet. Utöver den kvartalsvisa rapporteringen tillhandahåller Bolaget Kunden en årssammanställning. Rapporteringen finns tillgänglig genom inloggning på Bolagets kundportal via www.sigmastocks.com.

8.3 Kunden ska granska tillhandahållna rapporter och även bevaka att sådan rapportering erhålls. Vid eventuella fel eller brister i rapporteringen, inklusive att rapportering inte erhållits, ska Kunden omedelbart meddela Bolaget (reklamation).

9. Information, meddelanden och kommunikationsmedel

Meddelande från Bolaget

9.1 Bolaget lämnar meddelanden och information till Kunden via e-post till av Kunden i Avtalet angiven e-postadress eller annan senare meddelad e-postadress, eller via annan elektronisk kommunikation, t.ex. via Bolagets hemsida eller genom elektroniskt meddelande i inloggat läge på Bolagets kundportal via www.sigmastocks.com.

9.2 Meddelande genom webbplats ska anses ha kommit Kunden tillhanda senast fjorton (14) kalenderdagar efter det att informationen publicerades på hemsidan. Meddelande genom e-post, elektroniskt meddelande i inloggat läge eller annan elektronisk kommunikation ska Kunden anses ha fått vid avsändandet om det sänts till av Kunden uppgivet nummer eller elektronisk adress. Om Kunden får ett sådant meddelande vid en tidpunkt som inte är Bolagets normala kontorstid i Sverige ska Kunden anses ha fått meddelandet vid början av påföljande bankdag.

9.3 Bolaget har även rätt att lämna meddelanden till Kunden med rekommenderat brev eller vanligt brev till Kundens folkbokföringsadress (eller motsvarande) eller, om detta inte är möjligt, till den adress som anges i Avtalet. Kunden och Bolaget kan även komma överens om att meddelanden ska skickas till en annan adress.

9.4 Meddelande som skickats av Bolaget med rekommenderat brev eller vanligt brev ska Kunden anses ha erhållit senast femte bankdagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som angivits ovan.

9.5 Kunden förbinder sig att utan dröjsmål underrätta Bolaget när Kundens kontaktuppgifter ändras genom att uppdatera uppgifterna i inloggat läge på Bolagets kundportal via www.sigmastocks.com.

Kunden samtycker till att information och meddelanden inom ramen för detta Avtal tillhandahålls och lämnas via e-post eller annat elektroniskt medium (inkl. på webbplats).

 

Meddelande till Bolaget

9.7 Kunden kan lämna meddelanden till Bolaget via Bolagets webbplats, via elektroniskt meddelande i inloggat läge på Bolagets kundportal via www.sigmastocks.com eller genom att skicka brev. Brev till Bolaget ska ställas till den adress som anges i Avtalet, såvida Bolaget inte begärt meddelande till annan adress. Kunden kan endast lämna meddelande till Bolaget via vanlig e-post efter särskild överenskommelse med Bolaget.

9.8 Meddelande från Kunden ska Bolaget anses ha erhållit den bankdag meddelandet kommit fram till nämnda adress. Även i annat fall ska Bolaget anses ha erhållit meddelandet från Kunden om Kunden kan visa att meddelandet skickats på ett ändamålsenligt sätt. I sådant fall ska Bolaget anses ha erhållit meddelandet den bankdag Kunden kan visa att Bolaget borde fått det.

10. Ansvar m.m.

10.1 Bolaget är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, pandemi, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd. Föreligger hinder för Bolaget att vidta åtgärder på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. 

Bolaget ansvarar inte för det ekonomiska resultatet eller utfallet av de åtgärder som vidtagits eller inte vidtagits av Bolaget vid utförandet av Portföljförvaltningen annat än om Bolaget har avvikit från Placeringsriktlinjerna på ett oaktsamt sätt.

10.2 Bolaget ansvarar inte för skada som förorsakats av att tredje part, t.ex. svensk eller utländsk handelsplats, depåförande institut eller central värdepappersförvarare, vidtagit åtgärd eller underlåtit att vidta åtgärd och inte heller för skada som åsamkas av uppdragstagare som Bolaget med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av Kunden. Bolaget svarar inte heller för skada som uppkommer för Kunden eller annan med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Bolaget beträffande finansiella instrument.

10.3 Kunden är medveten om att det kan uppkomma driftavbrott eller andra fel eller störningar i Kundens, Bolagets eller annans datasystem (hård- eller mjukvara), telesystem eller elsystem som används vid tillämpningen av Avtalet, samt att sådana fel eller störningar kan medföra exempelvis att avgivna elektroniska köp- och säljsignaler inte leder till avsedda affärer eller att avsedda affärer försenas. Bolaget ansvarar inte för skada till följd av driftavbrott eller andra fel och störningar i datasystem, telesystem eller elsystem enligt ovan.

10.4 Bolaget ansvarar inte för riktigheten av information om Finansiella Instrument som inhämtats från externa informationslämnare och som via Bolaget tillhandahålls Kunden.

Skada som uppkommer i andra fall än som anges ovan ska inte ersättas av Bolaget om Bolaget varit normalt aktsam. Bolaget ansvarar inte för indirekt skada eller annan följdskada, om inte den indirekta skadan eller följdskadan orsakats av Bolagets grova vårdslöshet eller uppsåtliga agerande.

11. Reklamation

11.1 Kunden får åberopa fel eller brist i utförandet av Portföljförvaltningen endast om Kunden omgående lämnar Bolaget meddelande om felet eller bristen efter det att Kunden upptäckt eller borde ha upptäckt felet eller bristen (reklamation). Reklamation ska ske skriftligen och kan avse fel eller brist som framgår av kontoutdrag, transaktionssammandrag eller annan rapport eller besked avseende genomförda transaktioner (eller att sådan redovisning saknas), dels eventuella övriga fel och brister i portföljförvaltningsuppdragets utförande (t.ex. att transaktioner inte utförts i enlighet med överenskomna Placeringsriktlinjer eller att avgiftsuttaget för portföljförvaltningstjänsten är felaktigt).

11.2 Reklamation får inte ske senare än tre (3) månader från det att felet eller bristen uppstod om inte felet eller bristen hänför sig till Bolagets uttag av avgift för utförandet av Uppdraget, i vilket fall reklamation inte får ske senare är tolv (12) månader från det att felet eller bristen uppstod.

11.3 Bolaget är inte ansvarig för skada som skulle ha kunnat undvikas om reklamation skett omgående.

12. Klagomål

12.1 Om Kunden är missnöjd med hur portföljförvaltningsuppdraget utförs är det viktigt att Kunden snarast kontaktar Bolaget och framför sina synpunkter. Mer information om Bolagets hantering av klagomål finns i dokumentet Information om Sigmastocks Neo AB och dess värdepappersrörelse på Bolagets hemsida www.sigmastocks.com.

13. Kunds uppgiftsskyldighet

13.1 På Bolagets begäran förbinder sig Kunden att snarast lämna den information, inklusive de skriftliga handlingar, som Bolaget bedömer vara nödvändiga för att fullgöra de skyldigheter som åligger Bolaget enligt detta Avtal eller som följer av tillämplig EU-förordning, lag, föreskrifter, allmänna rättsprinciper, eller regelverk hos utförandeplats, värdepapperscentral eller central motpart (CCP).

13.2 Kunden förbinder sig att snarast skriftligen meddela Bolaget vid ändringar i tidigare till Bolaget lämnade uppgifter.

14. Personuppgiftshantering

14.1 För information avseende personuppgiftshantering till följd av Avtalet hänvisas till Information om personuppgiftshantering som finns tillgänglig genom inloggning på Bolagets kundportal via www.sigmastocks.com.

15. Avtalstid och ändringar i villkoren

15.1 Ingånget Avtal gäller tills vidare. Vardera parten har rätt att när som helst skriftligen säga upp Avtalet genom att skicka meddelande till den andra parten i enlighet med vad som framgår av avsnitt 9 Information, Meddelanden och Kommunikationsmedel ovan.

15.2 Vid uppsägning från Bolagets sida och om det anses lämpligt ska Kunden informeras på förhand om Bolagets avsikt att säga upp Avtalet. Sådan information tillhandahålls dock inte om Bolagets uppsägning föranleds av eller är hänförligt till tillämplig lagstiftning eller annan tvingande bestämmelse som Bolaget ska efterleva (t.ex. att lämplig portföljförvaltning inte längre bedöms kunna tillhandahållas eller att tillräcklig kundkännedom enligt penningtvättslagstiftningen inte föreligger) eller om Kundens förutsättningar har ändrats på sådant sätt att Kunden inte längre uppfyller kraven för att vara kund hos Bolaget (t.ex. att Kunden har skatterättslig hemvist i land utanför Sverige eller anses vara en s.k. ”US person” enligt den amerikanska FATCA lagstiftningen (Foreign Account Tax Compliance Act).

15.3 Vid uppsägning ska Bolaget, om det finns Finansiella Instrument registrerade på Depån, sälja av instrumenten och därvid omvandla alla tillgångar på Depån till kontanta medel. När försäljningen av de Finansiella Instrumenten är genomförd och avdrag har gjorts för upplupna avgifter och kostnader som ska erläggas till Bolaget enligt Avtalet, upphör Avtalet att gälla. Bolagets försäljning av Finansiella Instrument enligt denna punkt ska göras så snart som möjligt i enlighet med Bolagets handelsrutiner och beaktat Kundens intressen, men kan ta upp emot trettio (30) dagar efter det att Avtalet sagts upp. Instruktion om utbetalning av kontanta medel till Kunds bankkonto ska lämnas till Institutet och görs i enlighet med vad som framgår av Depåavtalet.

15.4 Bolaget äger rätt att ändra villkoren i detta Avtal. Sådan ändring träder i kraft trettio (30) dagar efter det att Bolaget avsänt meddelande till Kunden om ändringen. Meddelande om ändringar i villkoren får lämnas antingen via Bolagets hemsida, brev eller e-post. Om Kunden inte godkänner ändringen har Kunden rätt att, utan kostnad och inom nämnda tid, säga upp Avtalet till upphörande varvid Avtalet upphör att gälla den dag förändringen skulle ha trätt i kraft. Om Kunden inte säger upp Avtalet anses Kunden ha godkänt ändringarna.

15.5 Kunden är medveten om att Depåavtalet är villkorat av giltigheten av detta Avtal. Detta innebär att om detta Avtal sägs upp kommer Depåavtalet, per automatik, att sägas upp i enlighet med de villkor som följer av Depåavtalet.

16. Sekretess

16.1 Bolaget förbinder sig att inte för utomstående obehörigen röja eller avslöja uppgifter eller information om Kund och dennes affärs- eller personliga förhållanden som Bolaget har tagit del av med anledning av Avtalet. Bolaget har dock rätt att delge utomstående den information som är nödvändig för genomförandet av Avtalet eller på grund av skyldighet som följer av lag, myndighetsbeslut eller motsvarande.

17. Överlåtelse

17.1 Kunden samtycker till att Bolaget får överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till annat bolag. Sådan överlåtelse träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att Bolaget avsänt meddelande till Kunden om överlåtelsen. Meddelande om överlåtelse ska lämnas via brev eller e-post. Om Kunden inte godkänner överlåtelsen har Kunden rätt att, utan kostnad och inom nämnda tid, säga upp Avtalet till upphörande varvid Avtalet upphör att gälla den dag överlåtelsen skulle ha skett. Om Kunden inte säger upp Avtalet anses Kunden ha godkänt överlåtelsen.

17.2 Kunden äger inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan.

18. Tvist och tillämplig lag

18.1 Tvister beträffande tolkning, tillämpning samt rättigheter och skyldigheter på grund av Avtalet ska prövas av svensk allmän domstol och vara underkastat svensk rätt lag.